RODO

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej „RODO”:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 45.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@siemck.pl,
2) pisemnie na adres siedziby Administratora,
3) telefonicznie pod nr tel. 32 2287280 w. 25.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych określonych przepisami prawa, w celu realizacji zadań, bądź spełnienia obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
3. Mogą również wystąpić przypadki, w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.
Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony jest przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.
Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,
a ponadto posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.
1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:
1) ustawowym,
2) umownym, lub
3) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.
2. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
3. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
4. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Warto wiedzieć

Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury, aby realizować zadania dla Mieszkańców oraz Kontrahentów, gromadzi, wykorzystuje i archiwizuje wiele danych osobowych. Zapewne są wśród nich również informacje dotyczące Państwa lub Państwa bliskich. Staramy się aby nigdy nie pobierać od Państwa zbyt wielu informacji, ograniczając się do tych, które są dla nas niezbędne żeby rozpatrzeć Państwa podanie. Naszym zadaniem jest również dbanie o to, aby Państwa dane były wykorzystane wyłącznie w celu, dla którego nam je Państwo przekazali.  Ze szczególną starannością  dbamy o to, aby dostęp do nich miały wyłącznie osoby zaangażowane w rozwiązywanie Państwa sprawy. Informacji dotyczących Państwa nie przekazujemy też innym osobom i podmiotom, gdy nie uprawniają nas do tego wyraźnie przepisy prawa. Korzystamy również z najnowszych rozwiązań teleinformatycznych, aby szybko i bezpiecznie rozwiązywać zadania i  wychodzić naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Możemy zapewnić, że dochowujemy najwyższej staranności, aby Państwa dane pozostawały u nas bezpieczne i poufne. Ich ochrona jest priorytetowym zadaniem wszystkich pracowników Siemianowickiego Centrum Kultury.

Monitoring SCK Park Tradycji

Aby zadbać o bezpieczeństwo wszystkich osób odwiedzających Siemianowickie Centrum Kultury oddział Park Tradycji, a także mienia Siemianowickiego Centrum Kultury, korzystamy z systemu monitoringu wizyjnego, który zabezpiecza przede wszystkim wnętrza budynku Parku Tradycji, ale i teren wokół niego. Budynek objęty tym systemem oznaczyliśmy odpowiednim znakiem.

Ważne kontakty

Jeśli z jakichś powodów uznacie Państwo, że coś niedobrego dzieje się z Państwa danymi, lub po prostu będziecie Państwo mieli dodatkowe pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych w Siemianowickim Centrum Kultury prosimy o kontakt:

  • Administrator Danych Osobowych – Dyrektor Siemianowickiego Centrum Kultury z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Niepodległości 45.
  • Inspektor Ochrony Danych – z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem najłatwiej skontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem iod@siemck.pl lub dzwoniąc pod numer 32 228 72 80 w. 25
  • Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.